Máy hàn TIG-MIG-QUE

  • Máy hàn que MMA 200E
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: MMA 200E
    Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn: 40-140A

    Hàn que 1.6mm, 2.5mm, 3.2mm.

  • Máy hàn điệnvARC 200GE II
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ARC 200GE II
    Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn: 40-140A

    Hàn que: 2.5mm, 3.2mm.

  • Máy hàn điện ARC 200DS
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ARC 200DS
    Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz (Dòng hàn: 20-135A)
    / 1 pha, 380V/50-60Hz (Dòng hàn: 20-160A)

    Hàn que: 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm.

  • Máy hàn điện ARC 250GE
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ARC 250GE
    Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn: 20-190A

    Hàn que 3.2mm, 4.0mm (30%).

  • Máy hàn điện ARC 200CT
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ARC 200CT
    Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn: 30-170A
    Hàn que: 3.2mm, 4.0mm

  • Máy hàn điện MMA 202GDM
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: MMA 200GDM
    Điện áp vào: 1 pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn: 40-190A

    Hàn que 2.5mm-4.0mm (30%).

  • Máy hàn điện ARC 250CT
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ARC 250CT
    Điện áp vào: 1pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn: 30–190A

    Hàn que 3,2mm [(ø4,0 60%)].

  • Máy hàn ARC 250S II
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ARC 250S II
    Điện áp vào:
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Điện áp vào (V): 1pha, 380V/50-60Hz
    Dòng hàn: 40-170A

    Hàn que 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm.

  • Máy hàn điện ARC 250GTS
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ARC 250GTS
    Điện áp vào:
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Điện áp vào (V): 2pha, 380V/50-60Hz
    Dòng hàn: 40-250A

    Hàn que 2.5, 3.2, 4.0mm

  • Máy hàn điện ARC 315SII
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ARC 315SII
    Điện áp vào:
    Điện áp vào (V): 1pha-220V/50-60Hz
    Điện áp vào (V): 1pha-380V/50-60Hz
    Dòng hàn: 40-220V

    Hàn que 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm.

  • Máy hàn điện ARC 315GTS
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ARC 315GTS
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Điện áp vào (V): 2pha, 380V/50-60Hz
    Dòng hàn: 30-280A

    Hàn que 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm (70%).

  • Máy hàn điện ARC 400D
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ARC 400D
    Điện áp vào: 1pha 220V/50-60Hz                    
     Điện áp vào: 1pha 380V/50-60Hz
    Dòng hàn: 30-280A

    Hàn que 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm (50%).

  • Máy hàn điện ARC 400G
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ARC 400G
    Điện áp vào(V): 3pha 380V/50-60Hz
    Dòng hàn: 40-280A

    Hàn que 4.0mm, 5.0mm (60%).

  • Máy hàn điện ZX7 400GT
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ZX7 400GT
    Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
    Dòng hàn: 40-380A

    Hàn que 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm (50%).

  • Máy hàn điện ZX7 500GT
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: ZX7 500GT
    Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
    Dòng hàn: 40–480A

    Hàn que ø4.0 – ø6.0mm.

  • Máy hàn MIG mini không cần khí 135E
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: 135E
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 40–100A.

    Tương thích với cuộn dây 1kg, hàn phôi dầy đến 3mm.

  • Máy hàn Mig 200E (Hàn Mig, Hàn Que)
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: Mig 200E
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz

    Dòng hàn MIG: 30A - 140A, hàn dây đường kính 0.8mm - 1mm (60%).
    Dòng hàn Que: 30A - 120A, đường kính que hàn 2.5mm - 3.2mm (30%).

  • Máy hàn 3 chức năng Mig 180 GDM
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: 180 GDM
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 50-180A/Hàn dây 0.8-1.0mm
    Dòng hàn Que: 10-160A/Hàn que 2.5-3.2mm

  • Máy hàn Mig nhôm 180PGDM
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: 180PGDM
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 50-180A
    Hàn dây: ø0.8-ø1.0mm
    Dòng hàn Que: 15-160A
    Hàn que: ø1,6-ø3,2mm

  • Máy hàn Mig Riland NBC 200GW
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: NBC 200GW
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 40-200A
    Hàn dây: ø0.8-ø1.0mm
    Dòng hàn que: 40-160A
    Hàn que: ø1.6-ø3.2mm (60%)

  • Máy hàn MIG 251
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: MIG 251
    Điện áp vào(V): 1pha 220V/50-60Hz
    Dòng hàn: 40-220A
    Hàn dây: Ø0.8-1.0mm.

  • Máy hàn MIG 271GW
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: 271GW
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 40-250A
    Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
    Dòng hàn Que: 40-220A
    Hàn que: ø2-5ø4.0mm

  • Máy hàn Mig NBC 250GW
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: NBC 250GW
    Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 40-250A
    Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
    Dòng hàn que: 60-250A
    Hàn que: ø2.5-ø4.0mm.

  • Máy hàn MIG 250GS
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: 250GS
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 50-250A
    Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
    Dòng hàn que: 50-220A
    Hàn que: ø2.5-ø4.0mm

  • Máy hàn MIG 250GDM
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: 250GDM
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 50-230A
    Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm(40%)
    Dòng hàn que: 15-220A
    Hàn que: ø1.6-ø4.0mm(60%).

  • Máy hàn Mig NBC-251GF
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: NBC-251GF
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 50-200A
    Hàn dây: ø0.8-ø1.0mm
    Dòng hàn que: 40-160A
    Hàn que: ø1.6-ø3.2mm(60%)

  • Máy hàn NBC 300GW
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: NBC 300GW
    Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 50-300A
    Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
    Dòng hàn que: 70-300A
    Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

  • Máy hàn NBC 350GW
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: NBC 350GW
    Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 60-350A
    Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
    Dòng hàn que: 40-350A
    Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

  • Máy hàn NBC 500GF
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: NBC 500GF
    Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 60-450A
    Hàn dây: ø1.0-ø1.6mm(50%)
    Dòng hàn que: 60-450A
    Hàn que: ø2.5-ø5.0mm

  • Máy hàn NB 350I
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: NB 350I
    Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 60-350A
    Hàn dây: ø0.8-ø1.2mm
    Dòng hàn que: 40-350A
    Hàn que: ø2.5-ø5.0mm.

  • Máy hàn MIG NB 500I
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: NB 500I
    Điện áp vào (V): 3pha, 380V/50-60Hz
    Dòng hàn MIG: 80-500A
    Hàn dây: ø1.0-ø1.6mm
    Dòng hàn que: 50-500A
    Hàn que: ø2.5-ø6.0mm

  • Máy hàn TIG 200SE
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: 200SE
    Điện áp vào (V): 1pha,220V/50-60Hz
    Dòng hàn: 10-160A.

    Hàn thép, inox phôi dầy 0,5-3.0mm

  • Máy hàn WS 200S
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: WS 200S
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-z
    Dòng hàn: 10-180A.

    Hàn thép, inox, thiếc, đồng phôi dầy 0,5-4.0mm

  • Máy hàn WS 250S
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: WS 250S
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn: 10-210A

    Hàn phôi thép, inox, niken, đồng có độ dày: 0,5-5.0mm

  • Máy hàn WS 200P
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: 200P
    Điện áp vào (V): 1 pha,220V/50-60Hz
    Dòng hàn TIG: 10-200A
    Hàn phôi dày: 0,5-5.0mm
    Dòng hàn que: 40-165A
    Hàn que: 1.6-4.0 (60%).

  • Máy hàn TIG 200CT
    Nhà sản xuất: RILAND
    Mã sản phẩm: 200CT
    Điện áp vào (V): 1pha, 220V/50-60Hz
    Dòng hàn TIG: 10-180A
    Hàn phôi dày: 0,5-4,0mm
    Dòng hàn Que: 10-155A
    Hàn que: ø1,6-ø3,2mm.