Dây hàn Inox

 • Dây hàn GM-308L
  Nhà sản xuất: Kim Tín
  Mã sản phẩm: GM-308L
  Tiêu chuẩn: AWS ER308
  Quy cách/Đóng gói: 8kg/cuộn

 • Dây hàn Inox M-308 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: M-308
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012: ER308 (For austenite stainless steel /18%Cr-8%Ni STS)
  Quy cách/đóng gói: 12.5kg/cuộn.

 • Dây hàn Inox M-308L Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: M-308L
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012: ER308L (For austenite stainless steel / Low carbon, 18%Cr-8%Ni STS)
  Quy cách/đóng gói: 12.5kg/cuộn.

 • Dây hàn Inox M-308H Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: M-308H
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012: ER308H (For austenite stainless steel (18%Cr-8%Ni STS)
  Quy cách/đóng gói: 12.5kg/cuộn.

 • Dây hàn Inox M-309 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: M-309
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012: ER309 (For austenite stainless steel/ Dissimilar steels)
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

 • Dây hàn Inox M-309L Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: M-309
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012: ER309L (For austenite stainless steel/ Low carbon Dissimilar steels)
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

 • Dây hàn Inox M-312 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: M-312
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012: ER312 (For austenite stainless steel (29%Cr-9%Ni STS)
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

 • Dây hàn Inox M-347 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: M-347
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012: ER347 (For austenite stainless steel (Low carbon, 20%Cr-10%Ni-Nb STS)
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

 • Dây hàn Inox M-316L Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: M-316L
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012: ER316L (For austenite stainless steel (Low carbon, 18%Cr-12%Ni-Mo STS)
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

 • Dây hàn Inox M-410 Kiswel
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: M-410
  Tiêu chuẩn: AWS A5.9-2012: ER410 (For austenite stainless steel (Low carbon, 12%Cr STS)
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

 • Dây hàn K-308LT
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-308LT
  Tiêu chuẩn: AWS A5.22: E308LT1-1/4
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

 • Dây hàn K-309LT
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-309LT
  Tiêu chuẩn: AWS A5.22: E309LT1-1/4
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.

 • Dây hàn K-316LT
  Nhà sản xuất: Kiswel
  Mã sản phẩm: K-316LT
  Tiêu chuẩn: AWS A5.22: E316LT1-1/4
  Quy cách/Đóng gói: 12.5kg/cuộn.